Habitatge unifamiliar entremitgeres – Ripollet

Any 2017

Habitatge de forma rectangular de planta baixa i dues plantes pis.

L’accés es realitza a nivell de carrer a la planta baixa, i l’alçada resultant de l’edificació  és de 10,00 m.  El sistema constructiu és amb pòrtics metàl·lics i sostres unidireccional de biguetes de formigó.Façana tradicional ceràmica revestida amb arrebossat i pintat en les plantes superiors i amb un aplacat de pedra de Sant Vicenç en la planta baixa.

S’ha conservat alguna paret mitgera existent que es mostra en els espais comuns de l’habitatge.