Avantprojecte d’obra nova Escola Pia de Sitges

L’actuació consisteix en la construcció d’un edifici nou de planta baixa i planta pis ubicat en un solar de 8.739,00 m² situat al costat de l’Avinguda Sofia.Els espais del nou edifici, seran flexibles, polivalents, transparents, lluminosos, oberts, que generin ambients que estimulin els sentits, l’experimentació, la creativitat i que fomentin l’aprenentatge actiu, participatiu i dinàmic, criteris fonamentals en el procés d’ensenyament i aprenentatge del Projecte Educatiu de l’Escola.

El patis combinen zones de sauló, zones verdes i zones pavimentades de diferents materials a fi de generar diferents àmbits i pràctiques d’esbarjo.  S’introdueixen franges d’arbrat per fer ombra allà on no hi ha porxos

Es pretén potenciar la relació interior i exterior de l’edifici amb molt envidrament i recursos constructius.

Una de les virtuts del nou edifici és la possibilitat de creixement que té l’escola en funció de les necessitats del centre i del municipi.