Avantprojecte reforma edifici Escola Pia de Sitges

L’actuació consisteix en la reforma global de l’edifici existent i una ampliació amb la construcció d’un edifici de planta baixa i dues plantes pis amb façana al carrer Sant Isidre i d’una connexió per la planta soterrani entre els dos edificis.Es conserva l’estructura de l’edifici existent i es substitueixen tots els revestiments interiors i exteriors, així com els paviments i els falsos sostres. L’estructura de l’ampliació és a base de pòrtics i forjats de formigó armat així com els murs de càrrega i contenció de la planta soterrani. Els revestiments exteriors seran continus a base de resines aplicades sobre plaques d’aïllament collades a façana, i els interiors seran a base de materials continus, flexibles i resistents que ofereixin una imatge moderna i facilitin l’aplicació de noves metodologies.